Vedtægter

Her finder du Danske Patienters vedtægter. Vedtægterne er senest opdateret og revideret i foråret 2022.

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Patienter. Foreningens hjemsted er København.

§ 2 Formål

Danske Patienters formål er:

 • At sikre patienter og pårørende bedst mulige vilkår i behandlingssystemet.
 • At formulere generelle, tværgående og ikke-diagnosespecifikke synspunkter og politikker på vegne af Danske Patienters medlemsorganisationer inden for det sundhedspolitiske område.
 • At repræsentere patienter og pårørende over for statslige, regionale og kommunale myndigheder med videre.
 • At være talerør for patienter og pårørende over for offentligheden og styrke patienterne og de pårørendes synlighed.
 • At styrke samarbejdet mellem Danske Patienters medlemsorganisationer til gavn for patienter og pårørende.
 • At styrke samarbejdet med andre nationale og internationale organisationer til gavn for patienter og pårørende.

§ 3 Ordinære medlemmer

Som medlemmer kan optages uafhængige, landsdækkende patient- og pårørendeorganisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål, og hvis hovedformål er i overensstemmelse med § 2.

Beslutning om optagelse af medlemmer tages af repræsentantskabet med to tredjedele flertal af alle stemmeberettigede.

Et medlem kan ekskluderes, hvis pågældende medlem misligholder sine forpligtelser efter vedtægterne, modarbejder Danske Patienters formål eller hvis betingelserne for at være medlem ikke længere er opfyldt.

Beslutning om eksklusion træffes af repræsentantskabet efter indstilling af forretningsudvalget. Beslutningen skal træffes med to tredjedele flertal af alle stemmeberettigede.

§ 4 Præ-medlemmer

Patient- og pårørendeorganisationer, der lever op til kravene om medlemskab i § 3, men som ikke har det økonomiske grundlag til at indgå som ordinært medlem, kan optages som præ-medlemmer.

Organisationer, der opfylder betingelserne for medlemskab af en paraplyforening, som er medlem af Danske Patienter, kan ikke optages som præ-medlemmer.

Beslutning om optagelse og eksklusion af præ-medlemmer træffes på samme vis som beskrevet for ordinære medlemmer i § 3.

Præ-medlemmer har ikke stemmeret i repræsentantskabet og kan ikke indstille kandidater til Danske Patienters forretningsudvalg.

Et præ-medlemskab har en maksimal varighed på fem år. Herefter kan organisationen søge om optagelse som ordinært medlem. En medlemsorganisation i præ-medlemskab kan på ethvert tidspunkt i løbet af den femårige periode søge om optagelse som ordinært medlem ved næste repræsentantskabsmøde.

§ 5 Medlemskab og hæftelse

Et medlem kan udtræde af Danske Patienter med tre måneders varsel til et kalenderårs udgang.

Medlemmer, der udtræder af Danske Patienter, svarer fuldt kontingent for det kalenderår, i hvilket udtræden finder sted.

Et medlem er forpligtet til årligt at indsende revideret årsregnskab samt eventuelt reviderede vedtægter til Danske Patienters forretningsudvalg.

Danske Patienter hæfter med sin formue for eventuelle forpligtelser, som foreningen måtte påtage sig.

§ 6 Repræsentantskabet

Danske Patienters højeste myndighed er repræsentantskabet, der udgøres af medlemsorganisationerne. 

Repræsentantskabet fastlægger de overordnede synspunkter, politikker og handlingsplaner, der danner grundlag for Danske Patienters arbejde.

Repræsentantskabet mødes én gang årligt til ordinært repræsentantskabsmøde. Mødet skal holdes inden udgangen af april måned. Forretningsudvalget udsender indkaldelse til repræsentantskabsmødet med angivelse af forslag til dagsorden til medlemsorganisationerne senest seks uger før mødet.

Forretningsudvalget udsender senest 14 dage før repræsentantskabsmødet dagsorden, regnskab, budget og forslag.

Dagsordenen til repræsentantskabsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og aktuelle sundhedspolitiske temaer
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af forslag til budget for det indeværende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af medlemskontingenter
 6. Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen
 7. Valg af formand og forretningsudvalg
 8. Valg af statsautoriseret revisor
 9. Forelæggelse af forslag til aktivitetsplan for det følgende år til godkendelse
 10. Eventuelt

§ 7 Deltagere og stemmeregler

Hver medlemsorganisation har én stemme. Organisationer i præ-medlemskab har ingen stemmeret, men kan deltage som observatører.

Hver medlemsorganisation har ret til at sende to deltagere til et repræsentantskabsmøde. Medlemsorganisationer med mere end 50.000 medlemmer har dog ret til at deltage med tre deltagere. Medlemsorganisationer med mere end 100.000 medlemmer har ret til at deltage med fire deltagere, og medlemsorganisationer med mere end 200.000 medlemmer kan deltage med fem deltagere.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemsorganisationer er til stede. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal – afstemningerne nævnt i § 3, 15 og 16 dog med to tredjedele flertal.

Der tages referat af mødet, som underskrives af dirigenten.

Valg til formand og til forretningsudvalget foregår ved skriftlig afstemning. Andre afstemninger skal være skriftlige, hvis mindst tre tilstedeværende medlemsorganisationer fremsætter ønske herom.

§ 8 Forslag til repræsentantskabsmødet

Ethvert ordinært medlem af Danske Patienter kan begære forslag optaget til behandling på repræsentantskabsmødet.

Forslag indgives skriftligt til forretningsudvalget senest fire uger forud for et repræsentantskabsmøde. Forretningsudvalget bestemmer, i hvilken rækkefølge indkomne forslag behandles. Forslagene udsendes til medlemsorganisationerne i overensstemmelse med § 6.

Ethvert ordinært medlem af Danske Patienter kan stille ændringsforslag til forslag stillet af medlemmer eller forretningsudvalg. Ændringsforslag til forslag kan fremsættes mundtligt eller skriftligt på repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet skal stemme om vedtagelse af eventuelle ændringsforslag, før det stillede forslag behandles. Ved flere ændringsforslag behandles det mest vidtgående først.

§ 9 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes når mindst en tredjedel af medlemsorganisationerne skriftligt forlanger det og kan indkaldes af et flertal i forretningsudvalget. Indkaldelsesmåde og -frister samt afstemningsregler for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde følger de for et ordinært repræsentantskabsmøde gældende bestemmelser.

§ 10 Valg af formand og forretningsudvalg

Formanden vælges for to år ad gangen. Formanden kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlem eller ansat i en medlemsorganisation. Formanden kan genvælges to gange. Seks forretningsudvalgsmedlemmer vælges for to år ad gangen fra seks forskellige medlemsorganisationer. De udgør sammen med formanden Danske Patienters Forretningsudvalg.

To suppleanter – en første- og en andensuppleant – vælges for et år ad gangen fra to forskellige medlemsorganisationer, som ikke er repræsenteret i forretningsudvalget.

Hvis et medlem træder ud af forretningsudvalget, træder en suppleant ind. Sker udtrædelsen før halvdelen af medlemmets valgperiode er forløbet, holdes der suppleringsvalg for den resterende del af valgperioden ved det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Forretningsudvalgsmedlemmerne og suppleanterne kan genvælges to gange. Medlemmerne vælges forskudt. Forslag til formand og øvrige medlemmer af forretningsudvalget skal være forretningsudvalget i hænde senest fire uger før repræsentantskabsmødet. Kandidatur til en suppleantpost kan dog meddeles på repræsentantskabsmødet.

Hvervet som formand er ulønnet. Repræsentantskabet kan dog i særlige tilfælde aftale et honorar. Hvervet som medlem af forretningsudvalget er ulønnet. Direkte udgifter til formandens deltagelse i møder refunderes af Danske Patienter.

§ 11 Forretningsudvalg og tegningsregel

Forretningsudvalget har over for repræsentantskabet ansvaret for foreningens virksomhed herunder for regnskab og budget. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Forretningsudvalget konstituerer sig selv og vælger blandt sine medlemmer en næstformand. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand indtil næste repræsentantskabsmøde.

Medlemmer af forretningsudvalget skal på ethvert tidspunkt have mandat fra og organisatorisk tilhørsforhold til den forening, vedkommende er valgt som kandidat for. Det kan være ansatte, bestyrelsesmedlemmer, frivillige med videre, som har en kontinuerlig kontakt og berøringsflade med det arbejde, der pågår i den forening, de er valgt for.

Forretningsudvalget forbereder møderne i repræsentantskabet og sikrer, at repræsentantskabets beslutninger udføres. Forretningsudvalget arbejder på grundlag af de synspunkter og politikker, som repræsentantskabet fastlægger.

Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forening med direktør eller af formand og næstformand i forening.

§ 12 Sekretariat

Forretningsudvalget ansætter en direktør, som leder Danske Patienters sekretariat. Direktøren ansætter øvrigt personale i sekretariatet på baggrund af forretningsudvalgets beslutning om, hvilke kompetencer sekretariatet skal rumme. 

Sekretariatet servicerer og understøtter forretningsudvalget og repræsentantskabet i udøvelsen af deres opgaver.

§ 13 Økonomi

Sekretariatet udarbejder forslag til budgetter, som via forretningsudvalget forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse.

Medlemskontingentet fastsættes særskilt af repræsentantskabet. Medlemskontingentet består af et grundbeløb pr. medlemsorganisation, samt et beløb pr. medlemsorganisation, der fastsættes på baggrund af den enkelte medlemsorganisations medlemstal.

Medlemskontingentet for organisationer i præ-medlemskab består af et beløb, der fastsættes på baggrund af den enkelte medlemsorganisations medlemstal.

§ 14 Regnskab og revision

Danske Patienters regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor.

§ 15 Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, hvor ændringsforslagene er opført på dagsordenen og mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for. Dog skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer af repræsentantskabet være til stede jævnfør § 7.

§ 16 Opløsning

Beslutning om opløsning af Danske Patienter kan kun træffes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som har dette emne som eneste punkt på dagsordenen. Beslutningen skal ske med mindst to tredjedele af alle stemmeberettigede stemmer.

I tilfælde af opløsning af Danske Patienter tilfalder en eventuel formue medlemsorganisationerne efter samme fordelingsnøgle som er gældende ved betaling af kontingent.