Sådan klager du over sundhedsvæsenet

Informationen her på siden hjælper dig, med at klage det rigtige sted. Læs, hvordan og hvor du skal klage.

I Danske Patienter kan vi ikke hjælpe dig med selve klagen, men du kan få hjælp her på siden til at finde den rette instans. 

Du har tre muligheder, hvis du ønsker at gøre sundhedsvæsenet opmærksom på, at du har haft et uhensigtsmæssigt behandlingsforløb.

Du har mulighed for at klage, mulighed for at indrapportere fejl og utilsigtede hændelser og mulighed for at søge erstatning.

1. Til dig, der vil klage over den faglige behandling

Styrelsen for Patientklager er samlet indgang for dig, der ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

Hvis du ikke fået behandling til tiden, den rette behandling, du har krav på eller på anden vis er utilfreds, skal du klage til Styrelsen for Patientklager.

Hvis du ønsker erstatning, skal du søge om det hos Patienterstatningen, der er en anden myndighed. Hvis du er utilfreds med afgørelsen fra Patienterstatningen, skal du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Styrelsen for Patientklager

2. Til dig, der har oplevet fejl eller en utilsigtet hændelse

Hvis du er blevet udsat for en utilsigtet hændelse – noget, der kan skade dig, selv om det ikke var meningen – kan du indrapportere det til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvad er en utilsigtet hændelse:

  • En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der skader dig som patient, selv om det ikke var meningen, eller en hændelse, der medfører risiko for skade.
  • Det er noget, der sker som følge af sundhedsvæsenets handlinger eller mangel på samme.

Hvad kan du rapportere:

  • Hændelser i det offentlige sundhedsvæsen dvs. hospitaler 
  • Hændelser fra et privathospital eller en privat klinik

Det er vigtigt at indrapportere fejl og utilsigtede hændelser, da det er med til at sikre, at de samme fejl ikke sker igen og igen.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du se eksempler på utilsigtede hændelser og indrapportere selv.

Styrelsen for Patientsikkerhed

3. Til dig, der skal søge erstatning

Du kan søge om erstatning hos Patienterstatningen, hvis du er kommet til skade i forbindelse med din behandling. Det koster ikke noget at søge om erstatning.

Hvad kan jeg søge erstatning for:

  • Du har ret til at søge erstatning når behandlingen er foretaget af en autoriseret sundhedsperson eller en medhjælper.
  • Det gælder også for fejlmedicinering eller lignende, der sker på et plejehjem eller et bosted.
  • Psykiske skader efter medicinering er også omfattet af erstatningsordningen. 

Hvornår kan jeg søge erstatning:

  • Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes (specialistreglen), og skaden dermed ville være undgået.
  • Hvis der er tale om komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad patienten med rimelighed bør tåle (rimelighedsreglen).
  • Hvis der er tale om svigt i medicinsk udstyr. Hvis man ved valg af anden ligeværdig metode kunne have undgået skaden.

Søg erstatning

Er du utilfreds med Patienterstatningens afgørelse kan du anke afgørelsen til Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen for Patientklager