Strategi

Frem mod 2025 vil vi arbejde efter tre mål, som alle sætter fokus på patienter, pårørende og deres mulighed for at leve gode liv med og på trods af sygdom.

Danske Patienters repræsentantskab vedtog en ny strategi for organisationens arbejde den 16. september 2020. Den bygger på den forrige strategi og giver retning for Danske Patienters politiske indsatser i de kommende år - frem mod 2025. 

Visionen er, at Danmark skal være et land, hvor mennesker berørt af sygdom – uanset hvem de er – har de bedste betingelser for at leve et godt og meningsfuldt liv.

Det vil vi sikre ved at arbejde efter tre mål:

1. Patienter og pårørende har gode vilkår for at leve et liv med høj livskvalitet på trods af sygdom

Et mere komplekst og individuelt sygdomsbillede stiller krav om langt stærkere koordination af det specialiserede og opdelte sundhedsvæsen for at den enkelte patient kan få optimal behandling.

Samtidig er der behov for at holde fast i, at det, der er bedst for den enkelte patient, skal veje tungere end økonomiske hensyn. Vores sundhedsvæsen skal funderes på faglige prioriteringer, transparens og lige adgang – og fokus skal være på, hvad der kan give høj livskvalitet for den enkelte patient og dennes pårørende.

 • Danske Patienter fremmer indsatser, der skaber sammenhæng og livskvalitet.
 • Danske Patienter arbejder for, at patienter og pårørendes behov altid er afsæt for sundhedsvæsenets ydelser.
 • Danske Patienter arbejder for, at alle patienter har adgang til den bedst mulige behandling.
2. Patienter og pårørende har let adgang til uvildig information og tilbud

Et hav af aktører, herunder flere med kommercielle interesser, byder ind med information og netværk om sundhed og sygdom. Data om patienter er blevet en værdifuld vare, og når patient communities og videnscentre tilbyder patienter og pårørende hjælp, er det alt for sjældent tydeligt, hvad grundlaget og formålet egentlig er.

Det store udbud gør det svært at navigere. Hvad er fake og hvad er fakta? Derfor er der behov for, at patienter og pårørende også fremover kan finde viden og rådgivning, blandt andet om muligheder for behandling, uden at de skal bekymre sig om afsenderens intentioner. Her er patient- og pårørendeforeningerne en helt central og vigtig platform.

 • Danske Patienter styrker vilkårene for at drive patient- og pårørendeforeninger uafhængigt af særinteresser.
 • Danske Patienter er rammen om brede samarbejder, som giver merværdi for medlemsforeningerne.
 • Danske Patienter fremmer adgangen til uvildige tilbud for patienter og pårørende.
3. Patienter og pårørende sætter markante aftryk på sundhedsvæsenets indsatser og indretning

Patienter og pårørende er de eneste, der kender et behandlingsforløb fra start til slut. Det er dem, som ved, hvad der bidrager til et bedre liv med sygdom. Derfor er det vigtigt at få patienter og pårørendes ekspertviden på banen.

I dag er intentionerne til stede, men systemtænkning står ofte i vejen for, at deres stemme for alvor får betydning for sundhedsvæsenets ydelser. Samtidig mangler der viden om gode metoder til at inddrage patienter og pårørendes viden. Derfor vil vi styrke brugerrepræsentationen. Vi vil synliggøre værdien af at samarbejde med patient- og pårørendeforeningerne, og vi vil bruge moderne og innovative metoder til brugerinddragelse, som kan gøre samarbejdet relevant og interessant for både patienter, pårørende og systemet.

 • Danske Patienter taler altid med en klar brugerstemme
 • Danske Patienter styrker patient- og pårørenderepræsentation, så det fortsat er værdiskabende for både brugerne af sundhedsvæsenet og for systemet at samarbejde
 • Danske Patienter genererer viden om og styrker praksis for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.

For at sikre en strategi, der former sig i takt med aktuelle dagsordener, fastlægges konkrete initiativer i de årlige aktivitetsplaner, og i den løbende politikudvikling, som foregår i samarbejde med Danske Patienters medlemsforeninger.

Kerneværdier
 • Danske Patienter er på forkant med dokumenteret viden om patienters og pårørendes behov
 • Danske Patienter bidrager konstruktivt i den sundhedspolitiske debat
 • Danske Patienter er åben for dialog med alle, som kan fremme brugernes sag.
Sådan arbejder Danske Patienter
 • Vi søger politisk indflydelse på – og sætter dagsordenen i – sager, som har betydning for patienter og pårørende på tværs af diagnoser. Det sker via dialog med centrale aktører og gennem offentlig kommunikation
 • Vi løfter udvalgte mærkesager gennem et systematisk og strategisk planlagt samarbejde med medlemsforeningerne
 • Vi formulerer politik på baggrund af viden af betydning for patienter og pårørende. Denne viden opbygges i samarbejde med medlemsforeningerne og på særligt udvalgte områder i samarbejde med eksterne parter
 • Vi arbejder for, at patienter og pårørende er faste partnere i udviklingen af sundhedsvæsenet på alle niveauer.