Samarbejde med industrien

En intern arbejdsgruppe i Danske Patienter har arbejdet med retningslinjer for medlemsforeningernes samarbejde med medicinal- og medicoindustrien.

Alle nuværende og kommende medlemmer af Danske Patienter skal leve op til retningslinjerne. Retningslinjerne er vedtaget i foråret 2014 og opdateret og vedtaget igen i foråret 2018.

Formål

Danske Patienters retningslinjer for modtagelse af støtte fra industrien (medicinal- eller medicoindustrien samt privathospitaler) skal sikre, at medlemmer af Danske Patienter er åbne om – og uafhængige af – eventuel støtte.

Støtte fra de foreningsejede non-profit-hospitaler (sygehuse under sundhedslovens § 79, stk. 2) er ikke inkluderet.

Grundlag

Danske Patienter har både store og små medlemsforeninger. Nogle medlemsforeninger modtager støtte fra industrien. Støtte omfatter både direkte og indirekte støtte.

Danske Patienter modtager ikke støtte fra industrien.

Retningslinjer

Det er ikke foreneligt med medlemskab af Danske Patienter (§ 3 i Danske Patienters vedtægter) at være afhængig af støtte fra industrien.

Danske Patienters medlemsforeninger og foreninger, som søger om medlemskab hos Danske Patienter, skal derfor leve op til Danske Patienters kriterier for uafhængighed – herunder, at de har åbenhed omkring eventuel støtte fra industrien. 

Det er den enkelte medlemsforenings ansvar, at de lever op til de opstillede kriterier for åbenhed og uafhængighed.

Danske Patienters medlemsforeninger underskriver årligt en erklæring, hvormed de erklærer, at de lever op til Danske Patienters kriterier for åbenhed og uafhængighed af industrien.

Kriterier for åbenhed og uafhængighed

Åbenhed

Medlemmer af Danske Patienter har fuld åbenhed om både omfanget og karakteren af støtte fra industrien.

Danske Patienters medlemsorganisationer offentliggør årligt deres regnskab. Modtager en forening støtte fra industrien, skal det fremgå heraf eller af andet offentligt tilgængeligt dokument. Herunder skal eventuelle samarbejdsaftaler være tilgængelige på foreningens hjemmeside – dog med undtagelse af oplysninger, som af forskningsmæssige årsager og/eller af konkurrencehensyn ikke er mulige at offentliggøre.

Uafhængighed

Medlemmer af Danske Patienter modtager som udgangspunkt ikke støtte fra industrien, som overstiger fem procent af deres indtægter. Støtte omfatter både indirekte og direkte støtte.

Vurdering af åbenhed og uafhængighed

Modtager en forening mere end fem procent støtte fra industrien, indgår Danske Patienters forretningsudvalg i dialog med foreningen med henblik på en vurdering af foreningens åbenhed og uafhængighed.

Vurdering af en medlemsforenings åbenhed og uafhængighed sker ud fra følgende forhold:

  • Varighed: Støtte fra industrien bør ikke overstige fem procent flere år i træk.
  • Karakter: Støtte fra industrien bør ikke gå til aktiviteter, som kan skabe mistillid til en forenings budskaber. 
  • Spredning: Indgåelse af eksklusivaftaler om støtte er ikke acceptabelt, og støtten bør ikke komme fra en enkelt virksomhed.
  • Åbenhed: Medlemmer af Danske Patienter skal have fuld åbenhed om eventuel støtte fra industrien.

Rækkevidde

Retningslinjerne forpligter Danske Patienters nuværende og kommende medlemsforeninger til at leve op til kravene om åbenhed og uafhængighed.

Foreninger, som er paraply for flere patientforeninger, har ansvaret for, at deres medlemsforeninger (afgrænset til de foreninger, som får godkendt deres regnskab af hovedforeningen) lever op til foreningens egne retningslinjer.

Dato for vedtagelse

Danske Patienter vedtog i foråret 2014 retningslinjer for medlemmernes samarbejde med medicinal- og medicoindustrien.

Retningslinjerne er strammet og revideret i foråret 2018.