Ny undersøgelse: Hvad er vigtigt for patienter, når de inddrages i eget behandlingsforløb?

Nyhed
Patient i samtale med læge

ViBIS søsætter en ny national undersøgelse om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. På tværs af diagnoser, sektorer, alder og geografi undersøger ViBIS patienter og pårørendes erfaringer, behov og ønsker til at blive inddraget i eget behandlingsforløb.

Når patienter står overfor en behandling eller et genoptræningsforløb, kan det have betydning i hvilken grad sundhedspersonalet tilpasser forløbet til den enkeltes livssituation. Det kan for eksempel være i forbindelse med udskrivning fra hospitalet, justering i medicin, eller når der skal planlægges fremtidige aftaler.

Men hvordan, hvor meget og hvorfor ønsker patienter og pårørende at blive inddraget i deres eget – eller deres nærtståendes - behandlingsforløb? Dét sætter ViBIS fokus på i en ny national undersøgelse.

Brugerinddragelse er et stort område i sundhedsvæsenet, og derfor er det vigtigt med en undersøgelse, som går helt til kernen i, hvad patienterne forstår ved brugerinddragelse. Vi spørger patienterne til deres erfaringer i tidligere forløb, og hvilke ønsker og behov de har til mødet med sundhedspersonalet, siger Annette Wandel, vicedirektør i ViBIS.

Ambitionen er, at undersøgelsen skal give et solidt vidensgrundlag om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet fra et patientperspektiv, så både ledere og praktikere får endnu bedre betingelser for at udvikle arbejdet.

ViBIS ønsker med undersøgelsen at udbrede og kvalificere arbejdet med brugerinddragelse, så endnu flere patienter og pårørende oplever at blive set og hørt i deres behandlingsforløb, siger Annette Wandel.

Voksende interesse for brugerinddragelse

Der er på tværs af sundhedsområdet en stigende interesse for at inddrage patienter og borgere i behandling, udredning, pleje og tilbud, når de får en eller flere sygdomme. 

ViBIS oplever således også en tiltagende efterspørgsel på kurser og workshops, der klæder sundhedspersonalet på med værktøjer, der giver mulighed for at patienterne kan spille en mere aktiv rolle i deres eget forløb.

Men hvordan opleves brugerinddragelsen rent faktisk, når den praktiseres i dagens sundhedsvæsen? Det sætter undersøgelsen ord på gennem interviews og workshops med 35 patienter og pårørende i hele landet.

Vi ved, at det giver bedre behandlingsforløb, når patienterne bliver inddraget og får mulighed for indflydelse, og der findes mange undersøgelser, der måler om det er sket. ViBIS’ undersøgelse vil som den første favne det brede patientperspektiv på tværs af sygdomsgrupper, sektorer og patienternes præferencer og åbne op for helt nye indsigter, siger Annette Wandel.

Undersøgelsen løber frem til juni 2024.

Om undersøgelsen

ViBIS’s undersøger patienter og pårørendes perspektiv på brugerinddragelse ud fra egne præferencer, ønsker og behov.

Sådan gennemføres undersøgelsen:
Undersøgelsen bygger på workshops og enkeltinterviews med 35 patienter og pårørende fra hele landet på tværs af sygdomsgrupper.

Undersøgelsens vidensbidrag:
Undersøgelsen bidrager med væsentlige indsigter, der kan klæde sundhedsvæsenet endnu bedre på til at praktisere brugerinddragelse, der opleves meningsfuldt for patienter og pårørende.

Undersøgelsen løber frem til juni 2024.

Kontakt

Kamilla Rapin

Kamille Rapin

Projekt- og analysekonsulent
92 15 14 05