Patienter har sat et vigtigt aftryk i anbefalinger til ny life science strategi

Nyhed
Robothånd og menneskehånd former et hjerte

Anbefalinger fra Life Science Rådet kan bringe sundhedsvæsenet i verdensklasse, hvor nye innovative løsninger tager udgangspunkt i patienternes behov og bliver implementeret og udbredt systematisk, mener Danske Patienter.

Life Science Rådet er netop udkommet med en række anbefalinger til Regeringens kommende life science strategi. Strategien kan få stor betydning for behandlingen af patienter i fremtiden, og derfor glæder det Danske Patienter, at anbefalingerne fremhæver patienternes behov som centrale og har fokus på at få udbredt gode løsninger systematisk og i stor skala.

Der står blandt andet direkte i rådets anbefalinger, at patienterne skal inddrages i udviklingen af nye løsninger:

Hvis vi skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse, er det en forudsætning, at man tager udgangspunkt i patienternes behov. Derfor er vi glade for, at patientperspektivet har fået en plads i en ellers erhvervstung strategi, siger Klaus Lunding, formand for Danske Patienter.

Rådet beskriver for eksempel under den første anbefaling, at det er afgørende at inddrage patienter i udviklingen af nye løsninger – og at man anbefaler, at mulighederne for at nyt center for brugersamarbejde bliver undersøgt.

Konkret står der, at ”Forskning og udvikling af lægemidler og medicinsk udstyr bør adressere patienternes behov for at understøtte forbedring af deres behandling, hverdag og livskvalitet. Der bør derfor undersøges mulighed for at etablere et Nationalt Center for Brugersamarbejde, der skal sikre et stærkt fagligt miljø omkring arbejdet med patient- og pårørendesamarbejde.”

Læs også: Danske Patienters politik for life science

Danske Patienters repræsentanter i Life Science Rådet

Claus Richter, direktør i Diabetesforeningen (2022-nu)

Ann Leistiko, direktør i Lungeforeningen (august 2023-nu)

Anne Brandt, forhenværende direktør i Lungeforeningen (2022- august 2023)


Patientperspektiv og vækst skal tænkes sammen

Da regeringen nedsatte Life Science Rådet i 2022, lagde man op til en strategi, der skulle gå på to ben – gode rammer for erhvervslivet og en patientcentreret tilgang, der sikrer værdi for patienter. De to hensyn har Danske Patienters repræsentanter i Life Science Rådet kæmpet for at få balanceret i rådets endelige anbefalinger.

Gode rammer for medicinal- og medicoindustrien er vigtigt for at kunne drive innovation og udvikling af nye behandlinger, men for patienter er mere teknologi ikke nødvendigvis ensbetydende med direkte fordele, siger Klaus Lunding og fortsætter:

Hvis udviklingen inden for life science virkelig skal gavne patienterne, skal strategierne og investeringerne også være rettet mod konkrete initiativer og løsninger, der direkte adresserer patienternes behov. Dét budskab er med i rådets endelige anbefalinger, og vi er glade for, at man har lyttet til Danske Patienter.

Gode løsninger skal hurtigt og systematisk ud til patienterne

En anden vigtig anbefaling fra rådet handler om større fokus på implementering og systematisk skalering af nye løsninger. Det har Danske Patienter også presset på for, fordi alt for mange gode løsninger i dag aldrig når ud til patienterne.

Hvis nye løsninger inden for life science både er patientcentreret og kan skaleres, så kan det virkelig rykke noget for patienter såvel som sundhedsvæsen, siger Klaus Lunding og appellerer til, at regeringen vil sørge for at prioritere begge dele i deres endelige strategi:

De to ting går hånd i hånd. Hvis patientperspektivet ikke er med, så risikerer vi at få udbredt en masse løsninger, som ikke gavner og er overflødige. Og hvis implementeringskraften ikke er med, så får patienter i Danmark samlet set ikke noget ud af strategi, der ellers rummer potentiale.
Her er rådets 12 anbefalinger
 1. Innovation skal være en prioriteret kerneopgave i det danske sundhedsvæsen. Patienter skal have adgang til innovative lægemidler og medicinsk udstyr, og arbejdskraftfrigørende sundhedsløsninger skal systematisk udvikles, testes, implementeres og skaleres i tæt samarbejde med private virksomheder.
 2. Danmark skal prioritere og udføre mere klinisk forskning som en integreret del af patientbehandlingen.
 3. Potentialet for danske sundhedsdata skal indfries.
 4. Der skal sikres en bedre teknologioverførsel fra universiteterne og hospitalerne til iværksættere og virksomheder.
 5. Virksomhederne skal have adgang til sammenhængende finansiering i hele værdikæden.
 6. Der skal være bedre rammer for samarbejde mellem forskningsmiljøer, sundhedsvæsenet og virksomheder.
 7. Den strategiske eksportfremmeindsats af danske sundhedsløsninger skal styrkes.
 8. Der skal ske en styrket dansk interessevaretagelse i EU for at understøtte Europa som en attraktiv life science-region via konkurrencedygtige regulatoriske rammevilkår og international markedsadgang.
 9. Sundhedsdiplomatiet og det internationale myndighedssamarbejde skal styrkes og målrettes ift. at understøtte den danske life science-sektor og tiltrækningen af internationale life science-virksomheder til Danmark.
 10. Rammerne for Danmark som produktionsland ift. Life science skal styrkes, bl.a. gennem udpegning af industrizoner egnet til life science-produktion og smidigere, administrative godkendelsesprocesser for tilladelser.
 11. Rammerne for uddannelse og tiltrækning af fremtidens medarbejdere til life science-industrien skal understøtte indfrielse af vækstambitionerne.
 12. Fortsat fokus på sektorens rammevilkår er en forudsætning for indfrielse af vækstambitionerne.