Patienter og pårørendes oplevelser med, og ønsker til, sundhedsvæsenet

Denne afrapportering er udarbejdet af ViBIS for Sundhedsstrukturkommissionen. Den beskriver otte indsigter fra feedbackmøder med patienter og pårørende, som har delt deres oplevelser med, og ønsker til, sundhedsvæsenet.

Sundhedsstrukturkommissionen er nedsat i marts 2023 og skal udarbejde anbefalinger til, hvordan den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet kan se ud, så det imødekommer fremtidens udfordringer og ser på muligheder for bedre sammenhæng. Anbefalingerne skal være funderet i både eksisterende viden samt analyser, der udarbejdes i forbindelse med Kommissionens arbejde.

I den forbindelse har Videns - og Kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) bidraget med en afrapportering med indsigter i patienter og pårørendes oplevelser af deres forløb, og hvordan disse oplevelser kan tilføje nye perspektiver på muligheder og begrænsninger i den måde, sundhedsvæsenet er struktureret på. 

Feedbackmøder med patienter og pårørende

Det er sket på to feedbackmøder med patient- og pårørenderepræsentanter. Der deltog samlet set 22 patient- og pårørenderepræsentanter i de to feedbackmøder, hvoraf 13 var patienter, seks var pårørende og tre var ansatte i en patientforening og deltog på baggrund af en bred viden om patientgruppen.

Deltagerne var rekrutteret gennem Danske Patienters medlemsforeninger og blev udvalgt via rekrutteringskriterier, så gruppen som helhed dækkede livsstilssygdomme, livstruende sygdomme, progredierende sygdomme og psykisk sygdom.

Gruppen delte deres erfaringer fra et liv med et bredt udsnit af sygdomme og lidelser, blandt andet diabetes, Alzheimer, hjertesygdom, lungesygdom, kræftsygdom, Parkinson, gigtsygdom, psykisk sygdom og sjældne diagnoser. Foruden patienter og pårørende samt repræsentanter fra patientforeninger deltog to -tre medlemmer af Kommissionen og fire repræsentanter fra sekretariatet for Kommissionen.

Efter feedbackmøderne er patienter og pårørendes input tematiseret i otte overordnede temaer, der er fremkommet på baggrund af en tematisk analyse af det samlede datamateriale. Dem kan du læse i rapporten her.

Kontakt

Mette Munch-Petersen. Foto: Tea Petersen

Mette Munch-Petersen

Projektleder
33 41 47 56