Nyheder

Søg blandt nyheder, pressemeddelelser, indspil og høringssvar fra Danske Patienter og ViBIS.

 • Logoer til åbent brev
  Åbent brev

  Der er et stort uforløst potentiale i at hjælpe børn, som er pårørende. Selvom problemet er anerkendt og veldokumenteret, får mange børn ikke den nødvendige støtte og hjælp, skriver Danske Patienter i et åbent brev sammen med Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår og Det Nationale Sorgcenter.

 • Deltagere ved rundbordssamtale
  Nyhed

  Danske Patienter samlede i sidste uge nogle af de største aktører på pårørendeområdet til en rundbordssamtale om undersøgelsen ’Hvem er de pårørende i Danmark’. Deltagerne var med til at pege på, hvordan undersøgelsen kan gøre en forskel på sigt.

 • Vælg Klogt blodprøve anbefaling2
  Vælg Klogt

  Blodprøver er noget af det, der går igen, når man spørger patienterne, om de har oplevet noget unødvendigt i deres behandlingsforløb. Derfor sætter Vælg Klogt nu fokus på syv blodprøveanalyser, som af forskellige årsager er unødvendige.

 • Danske Patienter og Øjenforeningen
  Debat

  Tænk faglig prioritering i et helhedsperspektiv, der tager højde for kapacitetspres, og regn patienternes besvær ind i ligningen, når nye behandlinger bliver vurderet, skriver Danske Patienter og Øjenforeningen.

 • Kvalitetsmåling
  Høringssvar

  Udviklingen af nye kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom er på Sundhedsstyrelsens tegnebræt. Danske Patienter bakker op, men opfordrer også til, at kvalitetsstandarderne bliver mere forpligtende.

 • Samtale mellem borger og offentlig ansat
  Debat

  Alt for ofte kommer almindelige mennesker i klemme i sygedagpengesystemet. Det skal ændres. Et styrket samarbejde med læger er blandt i alt otte forslag til en forbedring af sygedagpengesystemet, skriver 11 organisationer.

 • Hjemmebehandling
  Nyhed

  Danske Patienter bakker op om flere af anbefalingerne fra Robusthedskommissionen. Det er en gevinst for både patienter og sundhedsvæsenet, hvis dem, der kan og vil, bliver støttet til at tage del i deres egen behandling.

 • Mange mennesker megafon repræsentation
  Pressemeddelelse

  På vegne af 900.000 patienter og pårørende præsenterer Danske Patienter nu 15 forslag til Sundhedsstrukturkommissionen. Forslagene omfatter blandt andet national prioritering, entydigt ansvar for patientforløb og ændringer i sundhedsloven for at styrke patientinddragelse.

 • Rikke Struve
  Nyhed

  Til pårørendeundersøgelsens første workshop mødtes mennesker, der selv har erfaringer med at være pårørende, med faglige eksperter på området og forskere fra VIVE. Sammen drøftede de, hvad undersøgelsen skal fokusere på.

 • Indspil til en ny national sundhedsfond
  Debat, Politisk indspil

  Hvis vi skal gøre sundhedsvæsenet mindre sårbart, er der brug for at gøre op med vanetænkning og i stedet implementere nye innovative løsninger og ny viden. Det skal en ny sundhedsfond stå i spidsen for, skriver Klaus Lunding, Susanne Axelsen, Ida Sofie Jensen og Peter Huntley.

 • Lægefaglig uddannelse
  Høringssvar

  Sundhedsstyrelsen foreslår ændringer til den lægefaglige videreuddannelse, som blandt andet skal skabe mere sammenhængende behandlingsforløb for patienter. Danske Patienter bakker op om forslagene, men efterlyser mere fokus på patientinddragelse og tværfaglighed.

 • Dialog
  Inddragelse

  Transparens er fundamentet for et godt samarbejde. Et nyt dialogværktøj fungerer som en forventningsafstemning mellem bruger og projektleder om brugernes ønskede rolle i projektet.

 • Post, brevsprække
  Høringssvar

  Et nyt lovforslag skal afskaffe momsfri distribution af magasiner. Danske Patienter opfordrer til, at medlemsblade fra patient- og pårørendeforeninger bliver momsfritaget, da det ellers kan få konsekvenser for de mange borgere, der er berørt af kronisk og langvarig sygdom.

 • Digital forældre computer
  Høringssvar

  Et nyt lovforslag skal gøre det nemmere for forældre at tilgå deres børns helbredsoplysninger digitalt. Danske Patienter bakker op om forslaget, men understreger, at hensynet til barnets tarv i nogle tilfælde vejer tungest.

 • Medicin
  Høringssvar

  Et nyt lovforslag skal skabe mere transparens i forsyningen af lægemidler til det danske marked for at understøtte forsyningssikkerheden. Det er et skridt i den rigtige retning, mener Danske Patienter, men der er lang vej endnu.

 • Vaccine
  Høringssvar

  Det er godt og vigtigt, at sårbare persongrupper fortsat tilbydes gratis vaccination mod influenza og Covid-19. Tilbuddet skal henvende sig til alle sårbare persongrupper og foregå i trygge omgivelser, mener Danske Patienter.

 • Camilla og Klaus rigtig
  Debat

  Nye digitale løsninger skal udbredes i sundhedsvæsenet. Det har der været tale om længe, men nu mener både patienter og læger, at der skal skub i udviklingen mod et mere digitaliseret sundhedsvæsen.

 • Postkasse
  Nyhed

  Hvis almennyttige foreninger pålægges at betale moms for omfordelingen af medlemsblade og anden post, er hundredtusindvis af danskere i fare for at miste deres fællesskaber. Derfor skal de velgørende organisationer holdes fri, skriver 12 almennyttige organisationer.

 • Postkasse fyldt med aviser
  Nyhed

  Politikerne forhandler lige nu en ny postlov, der kan skabe udfordringer for patienter landet over, advarer Danske Patienter.

 • Klynge
  Nyhed

  Sundhedsklyngerne har for alvor taget fat på inddragelsen af brugerrepræsentanter – men det er en svær opgave, og det foregår meget forskelligt fra klynge til klynge, viser ny kvalitativ undersøgelse fra ViBIS.

 • borgernær hjerte.jpg
  Debat

  Med en omsorgs- og relationsbåret tilgang til sundhedsydelser, kan man opnå bedre behandlingseffekt, mere tilfredse patienter og medarbejdere, der (igen) føler, at deres arbejde er meningsfuldt. Omsorg er med andre ord et kinderæg for sundhedsvæsenets kommissioner, skriver Danske Patienter.

 • Læge kontor
  Høringssvar

  I en ny bekendtgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed lægges der op til en lempelse af rapporteringspligten for utilsigtede hændelser. Det mener Danske Patienter er en forkert vej at gå, da det kan resultere i, at sundhedsvæsenet går glip af vigtig viden til læring.

 • Rettelser tekst
  Høringssvar

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil indføre bindende kvalitetskrav til kommunale sundhedstilbud, og det bakker Danske Patienter op om. Dog er det vigtigt, at kravene er konkrete, hvis de skal sikre ensartet og høj kvalitet i alle kommuner.

 • Pårørende_national_undersøgelse
  Pressemeddelelse

  Pårørende i hele Danmark løfter hver dag store og små opgaver for deres nærtstående. Danske Patienter, VIVE og TrygFonden sætter i en landsdækkende undersøgelse blandt 80.000 danskere fokus på pårørendes trivsel og livskvalitet.

 • none
  Pressemeddelelse

  Regeringen har netop præsenteret en ny sundhedspakke, der sikrer fem milliarder til sundhedsvæsenet. Et meget nødvendigt løft, som bør bruges klogt på investeringer i nye løsninger, der kan lette presset på sundhedsvæsenet og skabe mere kvalitet i behandlingen, mener Danske Patienter.